"

„Kon me sim? – Ki vagyok én?”

Pályázati azonosító:  NTP-FTP-15-0042

Projekt szinten legalább 60 órás tanórán kívüli, nem tantárgyi, integrált környezetben megvalósuló komplex tehetséggondozó program megvalósítása, ami egy téma mentén, legalább két tehetségterületet érint, és a megvalósítás eredményeképpen tárgyiasult alkotás (pl. kiállítás, bemutató stb.) jön létre.

 

A pályázat lényege

A projektben egy 100 órás komplex tehetségprogram valósult meg. Ennek keretében 12 fő tehetséges fogyatékos tanuló 8 ép társával együtt történő fejlesztése folyt 4 x 5 fős műhelyfoglalkozásokon, majd közösen egy 3 napos táborban. A program része volt egy előadás megtekintése is. A projekt témája az önkifejezés volt, az informatika, az anyanyelvi-, a roma kultúra és a képzőművészet terén. A kiscsoportok külön-külön és együtt is működtek, majd közös bemutatóra, kiállításra került sor.

 

Szakmai tevékenység

1). 2016. 02. 01. – 02. 15. között felmérés folyt az intézeti fiatalok körében négy tehetségterületen, és kiválasztásra került 20 fiatal a programban való részvételre.

2.) 2016. 02. 16. – 03. 22. között tanórán kívüli foglalkozás keretében műhelymunka formájában 4x5 fős csoportokban, munkatervben leírtak szerint ismeretnyújtó, interaktív, alkotó tehetségfejlesztő foglalkozások folytak. (4 X 20 óra)

A: informatika műhely

B: anyanyelvi műhely

C: roma kultúra műhely

D: művészeti műhely

3). 2016. 03. 29-31. között a 20 fő közösen 3 napos táborban vett részt, ahol megismerkedtek egymás alkotásaival, majd ezekhez társ-művek készültek. Közben az informatikusok hangfelvételt, fotókat, videót készítettek, azokat szerkesztették és az anyanyelvi műhelyesekkel mini újságot készítettek a projekt eseményeiről.

Emellett sport, játék, különböző versenyek tették még érdekesebbé a tábori programot. (15 óra)

4). 2016 04. 11-én a 20 fő intézeti fiatal egy közös beszélgetés alkalmával megismerkedett a debreceni Ady Endre Gimnázium dráma tagozatának előadócsoportjával, megtekintették irodalmi műsorukat.

5.) 2016 04. 11-én délután került sor a pályázat zárására: Meghívott gyermekvédelmi szakemberek, az intézet dolgozói, fiataljai tájékoztatást kaptak a pályázati programról, kiállítás és bemutató formájában megtekinthették a fiatalok alkotásait. (5 óra)

 

A pályázati célok megvalósulása

A 100 órás tehetségprogram alkalmával azonosításra kerültek a javítóintézetben elhelyezett tehetséges fogyatékos tanulók, a program alkalmával kibontakoztatásra, fejlesztésre kerülhetett sor. Integrált környezetben biztosítottuk a fogyatékos tanulók önkifejezésének megvalósulását a négy tehetségterületen megfelelő szakemberek segítségével. Reális, pozitív énkép kialakítására, az önbizalom növelésére, a szociális kompetenciák kialakítására, a hátrányok kompenzálására, személyiségfejlesztésre törekedtünk.

Integrált keretek között elsősorban motivációs módszereket használtunk: csoport-, játék-, vita-, kutató-felfedező-, projekt módszer, a műhelyekben nagy hangsúlyt kapott az egyéni fejlesztés, munkáltatás, a kooperatív technikák alkalmazása.

A fiatalok kényszer nélkül szívesen vettek részt a délutáni foglalkozásokon, (pedig egy zárt intézetben szinte mindent kényszernek tekintenek), várakozással tekintettek a következők elé, kitüntetésnek tekintették a lehetőséget és kérték a program folytatását. (Erre a nyári foglalkoztatások keretében lehetőség is lesz.)

Külső programon a javítóintézetben előzetesen letartóztatott fiatalok nem vehettek részt, de intézményen belül teret adtunk a tábor megszervezésének. A kötetlenebb napirend, az érdekes kreatív foglalkozások, a sok játék és sport feledtette a fiatalokkal a bezártságot.  A négy csoport hamar közösséggé formálódott, megnyíltak egymás előtt és élvezték az alkotás örömét.

A külső, hasonló korosztályú tehetséges fiatalokból álló művészeti csoport előadását megtekintve és a közös beszélgetés rádöbbentette a fiatalokat arra, hogy hogyan lehet élni a tehetséggel, és milyen sok tanulás és munka árán lehet elérni a sikereket. A pozitív példamutatással erős motivációt kaptak a tanuláshoz, önképzéshez, rávilágítást nyertek belső értékeikre, azok megőrzésére.

 

 

5. A pályázati támogatással létrehozott tárgyiasult alkotások bemutatása

Az informatika műhelyben a fiatalok a meghívót, plakátot, szórólapot, oklevelet, fotóalbumot, hangoskönyvet készítettek.

Az anyanyelvi műhelyben a fiatalok saját verseket írtak, melynek témája általában a szerelem, a szabadságvágy volt. Közösen alkottak meg egy mesét, és született egy önvallomás.

A roma kultúra műhely fiataljai készítettek ekhós szekeret agyagból, vesszőből, tablókat az ősi cigány mesterségekről, roma nyelvű személyi adatlapot, roma zászlót, és egy roma ételeket összefogó szakácskönyvet.

A művészeti műhelyben rajzok, festmények, makettek készültek, melyek témája az önmagukról, egymásról, környezetükről alkotott kép kifejezése.

A táborban minden műhely bemutatta az alkotásait, s ezekhez készültek társalkotások. Pl.: Meséhez rajzos illusztráció, díszlet, jelmez, amellyel a mese bemutatásra került, borítóterv, új receptek a szakácskönyvbe, egy újság, amely riportokkal, képekkel bemutatta a programot.

A műhelyekben és a táborban létrejött alkotásokból kiállítás készült.

 

6. A program kiegészítő tevékenységeként a fiatalok egy háromnapos táborban vettek részt.

A táborban intenzívebb és sokrétűbb volt a tehetséggondozás. A kötetlen tábori környezet kiemelkedően fontos volt a bezártsági érzés csökkentésében, a lelki egyensúly fenntartásában, a feszültségoldásban.

A fiatalok megismerkedtek egymással, egymás munkáival. Társuk alkotása a téma továbbgondolására késztette őket. Az egyes tehetségműhelyek munkái kiegészítésre, összefoglalásra kerültek, így egy nagy egésszé álltak össze.

A közös előadás, éneklés, együtt főzés, a játékok, versenyek az egyébként feszült, egymást nehezen elfogadó fiatalok közösségét összekovácsolta. Felismerték, elismerték egymás értékeit, másként tekintettek egymásra.

Büszkék voltak alkotásaikra, amit a kiállításon társaik, nevelőik és a számukra legfontosabb, meghívott bírák és ügyészek is megismerhettek.

A külső előadás alkalmával a fiatalok saját korosztályukból ismerkedtek meg hasonló érdeklődésű tehetséges társakkal, mely elérhető pozitív példaként állhat előttük.

 

7. Változások a program tervezetéhez képest:

A program menetében alapjában véve nem történt változás. A 20-20 órás foglalkozások munkatervéhez képest történt némi változtatás.

Ennek egyik oka, hogy a fiatalok a tervezettnél lassabban haladtak, vagy olyan érdeklődők voltak, hogy érdemes volt egy témára több időt is szánni, de az is előfordult, hogy a feladat meghaladta a képességeiket. Így néhány téma kimaradt a foglalkozásból, aminek egyes elemeit a nyári időszakban lehetőség lesz pótolni.

Az informatika műhely munkája során – a szigorú javítóintézeti szabályozások miatt - a telefon és internet használat, letöltés csak korlátozottan volt megengedett, így ezek egy részét csak elméletben beszéltük meg.

A 2016. 03.14-i tervezett foglalkozás kimaradt, így 03.17. helyett 03.22-én zárult a fő program.

Az 1 napos előadás megtekintésre és a beszélgetésre az előadók elfoglaltsága miatt 04. 01. helyett 04. 11-én került sor.

Lásd:

MUNKATERV

 

Képek